asw:officius

CRM - Savremeno softversko rešenje predviđeno za korisničku podršku u kompanijama

asw:officius je savremeno softversko rešenje koje omogućava centralizovano praćenje i kontrolu zahteva korisničke podrške, izdavanja naloga i planiranja dugoročnih aktivnosti (projekata) i njihovih realizacija

asw:officius je softversko rešenje koje obezbeđuje mehanizme za:

 • upravljanje ljudskim resursima u kompanijama sa velikim brojem zaposlenih čije vreme treba optimalno rasporediti i iskoristiti
 • planiranje aktivnosti u vidu projekata
 • planiranje aktivnosti za svakog zaposlenog u vidu naloga
 • praćenje realizacije planiranih aktivnosti
 • evidentiranje i praćenje realizacije velikog broja zahteva korisničke podrške
 • praćenje i merenje parametara procesa – merenje utrošenog vremena po svakoj definisanoj aktivnosti
 • upravljanje kvalitetom usluga (podrška standardu koji kompanija primenjuje)

Rešenje se sastoji od sledećih podsistema i modula unutar tih podsistema:

 • Poslovni adresar kompanije – Predstavlja evidenciju kompanija, njihovih odelenja, kontakata i svih podataka koji omogućavaju kontakt sa klijentom.
 • Aktivnosti i praćenje njihove realizacije – Predstavlja podsistem koji omogućava evidentiranje planiranih aktivnosti i potom praćenje realizacije istih. Aktivnosti su podeljene prema tipu i nameni:
 • Nalozi (Tasks) – Predstavlja najopštiji tip aktivnosti i najmanju jedinicu posla koja biva dodeljena resursima na realizaciju.
 • Zahtevi (Help Desk Tasks) – Aktivnosti koje imaju osobine naloga ali su inicirane od strane spoljnih korisnika sistema (primena je u oblasti pružanja Korisničke podrške).
 • Prodajne aktivnosti (Sales Tasks) – Aktivnosti koje su specifične za poslove komercijalne službe (Presentation, Lead, Oportunity, Contract etc.)
 • Projekti (Projects) – Planiranje dugoročnih aktivnosti i praćenje njihove realizacije u vidu stabla naloga (atomičnih aktivnosti).
 • QMT (Quality Managment Tasks) – Vrsta aktivnosti koja u potpunosti odgovara ISO zahtevima za praćenje stepena usglašenosti/neusaglašenosti sa standardom. Obezebeđuju mehanizme za upravljanje kvalitetom usluga.
 • Sigurnosno administrativni podsistem
 • Podsistem za konfiguraciju
 • Podsistem za izveštavanja
 • Korisnički portal kao mehanizam transparentnosti

Preuzmite Brošuru